Posts

จับประเด็นเน้นหุ้นดีมีอนาคต : จับทิศลงทุนหุ้นประตูน้ำแพลทินัม

จับประเด็นเล่นหุ้น ทำเงินให้งอกเงย : จับทิศลงทุนหุ้นประตูน้ำแพลทินัม อยากหาหุ้นลงทุนที่จะถือได้นานๆ…