Post Tagged with: "กำไรต่อหุ้น"

หุ้นกู้คืออะไร “การออกหุ้นกู้มีผลดี ผลเสีย อย่างไร”

January 31, 2013 8:44 pm0 comments
หุ้นกู้คืออะไร “การออกหุ้นกู้มีผลดี ผลเสีย อย่างไร”

มีคำถามที่น่าสนใจจากเพื่อนนักลงทุนถามมาว่า… “ถ้าบริษัทใดผู้บริหารแถลงว่าจะออกหุ้นกู้ ในอีก 3-6 เดือน […]

ผลงานหนังสือนายแว่นธรรมดา

รวยหุ้นไม่เสี่ยง

ความเห็นล่าสุดจากเพื่อนๆ