Posts

หุ้นกู้คืออะไร "การออกหุ้นกู้มีผลดี ผลเสีย อย่างไร"

มีคำถามที่น่าสนใจจากเพื่อนนักลงทุนถามมาว่า... "ถ้าบริษัทใดผู้บริหารแถลงว่าจะออกหุ้นกู้…