เจาะหุ้นวีไอไม่เสี่ยง “หุ้นน้องใหม่ IPO บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

เจาะหุ้นวีไอไม่เสี่ยง “หุ้นน้องใหม่ IPO บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

บทนำ

สำหรับนักลงทุนหุ้นนั้นถ้ามีหุ้นใหม่ๆ เข้ามาเทรดในตลาดจะต้องหมั่นติดตามความเคลื่อนไหว เพราะหลายครั้งหลายคราหุ้นใหม่มักจะวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบเดียวกันทุกครั้ง สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอ หุ้นน้องใหม่ IPO บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เน้นจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยกิจการลักษณะนี้ถ้าทำเป็นลูกค้าจะติด และไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนเจ้าใหม่ ทำให้มี Loyalty ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า แต่จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันเลยครับ

se

ลักษณะการประกอบกิจการของ SIAM EAST

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) ปัจจุบัน สินค้าที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมีมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายทางตรงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี และช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าปลีกที่เป็นตัวกลางช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น

siam east รายได้

โครงสร้างรายได้ และอัตราการทำกำไรของกิจการ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานมีการเติบโตขึ้น โดยในปีล่าสุดคือปี 2559 มีรายได้จากการขาย และการบริการรวม 314 ล้านบาทสำหรับ 3 ไตรมาสของปี 2559 ถ้าคิดเต็มปีก็ได้คร่าวๆ ราว 420 ล้านบาท ถ้าเทียบการเติบโตของรายได้ตั้งแต่ปี 2556 ที่มีรายได้ราว 383 ล้านบาท จนถึงปี 2559 มีการเติบโตของรายได้ราว 11% ในสามปี หรือตกปีละ 3-4% ต่อปี โดยโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมนั่นเอง

อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของกิจการสามารถทำได้ดีมาโดยตลอด มีกำไรขั้นต้นเฉลี่ย 20-25% ต่อปี ในปี 2559 ทำได้ล่าสุด 25.87% สำหรับอัตรากำไรสุทธิอยู่ราว 6-9% ถือว่าทำได้ดีสำหรับธุรกิจประเภทให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบโรงงานในภาคอุตสาหกรรม การรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับดีนั้นแสดงให้เห็นถึง Royalty ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า

งบ

ฐานะทางการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกิจการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์ในปีล่าสุด 2559 อยู่ที่ 219 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 84 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 134 ล้านบาท

ด้านหนี้สินต่อทุนต่ำมากคิดเป็น 0.63 เท่าเท่านั้นเอง สิ่งนี้แสดงถึงกิจการที่มีฐานะทางการเงินที่ดี หนี้สินน้อย มาดูในแง่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก็ทำได้ดีราว 11.33% และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทำได้ตลอดสามปีที่ผ่านมากว่า 20-33% ถือว่าสูง

siam east งบการเงิน

แผนการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ทางบริษัทฯ จะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมภายในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยราว 1,750 ตารางเมตร รองรับการขยายงาน ให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบ และตัดเย็บฉนวนหุ้นเครื่องจักร และอุปกรณ์แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจะใช้ศูนย์บริการนี้เป็นสถานีที่ให้บริการประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั้มสูบส่งน้ำ และของเหลว ระบบท่อต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพดำเนินธุรกิจ และรายได้ในอนาคต

รายละเอียดหุ้น IPO

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย                 :           60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้ (par)             :               0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี  (Book Value) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559      :               0.75 บาทต่อหุ้น

slide-02ข้อสรุปของการลงทุนในหุ้นตัวนี้

ข้อสรุปของการลงทุนในหุ้นตัวนี้ ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากฐานะทางการเงินที่ดี มีหนี้สินน้อย มีแผนการดำเนินงานในอนาคตที่ชัดเจน มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับดีนั้นแสดงให้เห็นถึง Loyalty ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ทำมานานจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของลูกค้า ด้วยลักษณะกิจการที่เน้นการบริการในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งน่าจะมี Margin ไม่สูงมาก แต่ผู้บริหารก็ทำได้ดี เรียกได้ว่าน่าประทับใจ จึงทำให้ตัวเลขทางการเงินออกมาดีอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่สำหรับเรื่องราคาหุ้น กับจังหวะการขึ้นลงของหุ้น IPO เมื่อเข้าตลาด ต้องพิสูจน์ของจริงกันอีกทีครับ

(นายแว่นธรรมดา)

ใครสนใจการลงทุนอสังหา ติดตามต่อที่นี่ครับ “คลิ๊กเพื่ออ่าน”

naiwaentammada trader