"หุ้น Banpu กับ อนาคตพลังงานถ่านหิน"

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุนทุกท่าน ผมนายแว่นธรรมดาได้รับคำถามจากคุณแอน เกี่ยวกับหุ้นบ้านปูว่าตอนนี้สถานะการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมเองก็ถือหุ้นตัวนี้อยู่เหมือนกันครับ และก็กำลังอยู่ในสถานะการณ์เดียวกันกับเพื่อนๆ หลายคน ณ.ขณะนี้ สาเหตุหลักๆ ที่หุ้นบ้านปูตกลงอย่างรุนแรง ก็น่าจะมาจากความต้องการถ่านหินในตลาดโลกลดลงค่อนข้างมีนัยยะ ทำให้กระทบกับราคาถ่านหิน แถมซ้ำด้วยคดีความที่น่ากังวลอีก แบบนี้ยิ่งทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจไปพอสมควรทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามลองมาดูภาพรวมของกิจการ Banpu กันก่อนดีกว่า
[premium level=”1″ teaser=”no” message=”หากต้องการอ่านบทความนี้กรุณา”]

หุ้น banpuลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท Banpu ดำเนินธุรกิจหลัก คือ

1) ธุรกิจถ่านหิน ที่ผลิตจากเหมืองที่บริษัทลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย

2) ธุรกิจไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย (มาบตาพุด ระยอง) และที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตรวม  25  ล้านตันต่อปี ประกอบด้วย

1)    เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดำเนินการโดย PT. Indominco Mandiri   บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65  มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก  (Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุประทานบัตร 30 ปี ( 2540 –  2570)  เริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต  15 ล้านตันต่อปี   เหมืองอินโดมินโคมีท่าเรือขนส่งที่สามารถรองรับการขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 18 ล้านตันต่อปี

วิเคราะห์หุ้น banpu2)    เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดำเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอำเภอกูไตตะวันตก  จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก  (West Kutai, East Kalimantan) Trubaindo ลงนามในสัญญาการทำเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2537 มีอายุประทานบัตรเป็นเวลา 30 ปี นับจากปีแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 7.5 ล้านตันต่อปี

และยังมีเหมืองแหล่งอื่นๆ ในอินโดนีเซียอีก 3 แหล่งด้วยกันครับ (อ้างอิงจาก 56-1)

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

Centennial เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการเหมืองถ่านหินใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ New South Wales โดยการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในรัฐ New South Wales ประมาณร้อยละ  40 ใช้ถ่านหินที่ผลิตและจำหน่ายขึ้นโดย Centennial ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือและภาคตะวันตกของรัฐ New South Wales โดยมีกำลังการผลิตรวมในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านตันต่อปี ครับ โดยเหมืองในออสเตรเลียมีกว่า 10 แหล่ง

การลงทุนในเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน

1. บริษัท  BP Overseas Development  Co., Ltd. (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัท AACI จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน   บริษัท  AACI ได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

หุ้น banpu2.  Banpu  Mineral Company Limited (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)  ได้ร่วมทุนกับ Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. (HCEC)  ตั้งแต่ปี 2548 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ  จัดตั้งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถ่านหินจากเหมือง เฮ่อปี้ (Hebi)

ปัจจุบันเหมืองเฮ่อปี้มีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีปริมาณสำรองถ่านหินอยู่ประมาณ 25.8 ล้านตัน  และมีพื้นที่ส่วนขยายที่มีปริมาณสำรองประมาณ 50 ล้านตัน โดยคุณภาพของถ่านหินจัดอยู่ใน ประเภท เซมิ-แอนทราไซท์ ผลการผลิตถ่านหินในปี 2554อยู่ที่ 1.6 ล้านตัน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Business)

ภาพรวมของธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าของบ้านปูจะมีสามส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจ่ายใ้หักับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าจำหน่ายในจีน และธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศลาวครับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ และราคาน้ำมันซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการผลิตและขนส่ง โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal swap) และซื้อน้ำมันล่วงหน้า (Gas oil swap) บางส่วน  ภายใต้การจัดการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถ่านหินและราคาน้ำมันของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารคู่สัญญาเป็นประจำทุกปี

มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสั้นและระยะกลางอยู่เสมอ  เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นหากรายได้ที่ลดลงหรือต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการตกลงราคาซื้อขายถ่านหินกับลูกค้าที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจไม่ได้รับโอกาสในกรณีที่ราคาถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลมาจากการบริหารความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายถ่านหินไว้ล่วงหน้า

เรื่องราวของคดีความกับ Banpu

ถ้าลองจำลองตัวเองอยู่บนโต๊ะ นั่งเล่นไพ่ (แต่ก็แน่นอนที่สุดว่าการลงทุนมิใช่การพนันนะครับ) แล้วค่อยๆ เปิดไพ่ทีละใบๆ นักลงทุนอย่างคุณกลับต้องพบกับไพ่แย่ๆ (ข่าวร้าย) ของบ้านปูออกมาเป็นระยะๆ แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะ สำหรับผมแล้วหากพื้นฐานธุรกิจยังไม่เปลี่ยนคงต้องรอให้ข่าวร้ายสงบลง แต่ถ้าข่าวนั้นส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจถ่านหิน คงต้องหันมาพิจารณาให้ดีแล้วครับว่าเราจะผ่าตัดหุ้นตัวนี้ออกไปหรือไม่

ลองมาดูประเด็นข่าวกันครับ (จากการวิเคราะห์ของหลักทรัพย์)

ราคาถ่านหินปรับเพิ่มเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ราคาถ่านหินล่าสุดอยู่ที่ 86.4 เหรียญ
ต่อตัน เพิ่มขึ้น 5% WoW และเป็นการเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ท าให้เราถ่านหินในเดือน พ.ย. ยังใกล้เคียงกับเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ 82.4 เหรียญต่อตัน ภาพรวมราคาถ่านหินเฉลี่ย 4Q55 (Qtd) อยู่ที่ 82.5 เหรียญต่อตัน ยังคงลดลง 8% QoQ และลดลง 29% YoY 

บริษัทเริ่มทำสัญญาแบบระบุราคาขายในปี 2556 ประมาณ 16% ของเป้าหมายที่ 28.5 ล้านตัน เชื่อหากราคาฟื้นตัวในช่วง 3 – 6 เดือนข้างหน้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อ BANPU อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรายังคงสมมติฐานราคาขายถ่านหินปี 2556 ที่ 75 เหรียญต่อตัน โดยเราเชื่อว่าราคาถ่านหินจะฟื้นตัวในช่วง 2H56 หากการฟื้นตัวของราคาถ่านหินในช่วง 3 – 6 เดือนข้างหน้าชัดเจนจะเป็นประเด็นที่เราทบทวนประมาณการอีกครั้ง (ที่มา หลักทรัพย์ asp)

BANPU ตั้งเป้าหมายยอดขายถ่านหินรวมในปี 2556 ไว้ที่ 54.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% YoY เป็นยอดขายของเหมืองถ่านหินหลัก 2 แห่งได้แก่อินโดนีเซียประมาณ 28.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% YoY และออสเตรเลียประมาณ 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13 % YoY อย่างไรก็ตามมุมมองเชิงลบที่มีต่อแนวโน้มราคาถ่านหินในต 1H55 ท าให้เราปรับลดราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของอินโดนีเซียลงจาก 80 เหรียญต่อตัน เหลือ 75 เหรียญต่อตัน ท าให้เราคาดว่าบริษัทจะมีก าไรสุทธิปี 2556 อยู่ที่ 9,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%YoY (ลดลงจากประมาณการเดิม 10%) ที่มา… หลักทรัพย์ KK

บทสรุปบทวิเคราะห์

ผมลองสรุปรวมความข่าวจากหลักทรัพย์ต่างๆ พบว่า มีแนวโน้มที่ราคาถ่านหินอาจจะปรับตัวขึ้นในปีหน้าครับโดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ ต้นทุนถ่านหินที่ต่ำมาก ณ.ปัจจุบัน เพราะหากต่ำไปกว่านี้บริษัทถ่านหินทั่วโลกคงไม่คิดที่จะผลิตออกมาอีก (เหมือนกับลดราคาไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว) และเนื่องจากสถานะการณ์ตกต่ำของถ่านหิน ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยปิดกิจการไปบางส่วน นั่นหมายถึง supply ที่ลดลง ถ้ามี demand กลับมา ราคาก็น่าจะขยับได้อีกครั้ง สำหรับพื้นฐานธุรกิจผมเข้าใจว่าธุรกิจนี้ยังคงมีศักยภาพอยู่ครับ นักลงทุนที่มั่นใจในบริษัทคงต้องอดทนกันต่อไป ส่วนจะพิจารณาอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานส่วนบุคคลนะครับ

หวังว่าภาพขยายคร่าวๆ ที่ผมได้นำเสนอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นักลงทุนไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเราควรพิจารณาข้อมูลด้วยหลัก และเหตุผล เชื่อมั่นในการลงทุนของตัวเอง  พยายามพัฒนาแนวทางการตัดสินใจให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับ

ตลาดมีการปรับตัวจากสภาวะ over supply ของถ่านหิน 

หุ้นบ้านปู banpu

ความต้องการถ่านหินเพิ่มขึ้นเพียง 8% น้อยกว่าความสามารถในการผลิตในปี 2012 ทำให้เกิดสภาวะ over supply ของถ่านหินครับ แต่แนวโน้มความต้องการถ่านหินในปีหน้าน่าจะดีขึ้น

ความคืบหน้าโรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาว

banpu โรงไฟฟ้าหงสา ลาว

การก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 29% ครับ

ข่าว “ราคาถ่านหินโลก” กับหุ้น Banpu

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2555 ว่า มีกำไรสุทธิลดลง จากราคาขายที่ลดลงตามราคาถ่านหินในตลาดโลก แต่ยังคงรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ของธุรกิจถ่านหินได้ในระดับที่ดี จากแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นไตรมาส 3

สำหรับราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลง มาจากปริมาณถ่านหินส่วนเกินในตลาด (Over Supply) เป็นผลจากปริมาณการผลิตที่ออกมามากขึ้น แม้ความต้องการใช้ถ่านหิน (Demand) ยังเติบโตอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งในปี 2555 เติบโตประมาณ 7% เพราะกลุ่มประเทศผู้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ยังมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณที่สูง และจะยังคงเติบโตได้อีก ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อราคาถ่านหินในอนาคต

อย่างไรก็ตามจากภาวะราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลง บริษัทได้มีการปรับตัวและดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การเลื่อนหรือยกเลิกการลงทุนในโครงการที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งองค์กร ปรากฏว่ามาตรการต่างๆเริ่มเห็นผล โดยในไตรมาส 3 ปี 2555 เหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียสามารถลดต้นทุนการผลิตลงมาได้ประมาณ 4 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

“บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการปรับปรุงระดับความลึกในการขุดถ่านหินของแหล่งผลิตในอินโดนีเซีย ปรับแผนการทำเหมือง และการบริหารการขนส่งถ่านหินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และช่วยให้อัตราการทำกำไรขั้นต้นค่อนข้างทรงตัว ทั้งนี้บริษัทจะยังคงเน้นมาตรการลดต้นทุนรวม ทั้งค่าใช้จ่ายจากการขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อลดผลกระทบจากภาวะตลาดถ่านหินที่มีผลต่อราคาขาย รักษาระดับกำไรสุทธิและฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่ง สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสมํ่าเสมอ”นายชนินท์ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อดูในรายละเอียด จะเห็นว่าในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,262 ล้านบาท ลดลง 46% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2554 และ 17% จากไตรมาส 2 ปี 2555 โดยมีมีรายได้จากการขายรวม 29,218 ล้านบาท ลดลง 1,467 ล้านบาท หรือ 5% จากงวดเดียวกันของปี 2554 แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายถ่านหิน 27,755 ล้านบาท หรือ 94% ของรายได้จากการขายรวม ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าไอนํ้าและอื่นๆอยู่ที่ 1,463 ล้านบาท หรือ 6% อัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ในไตรมาส 3 ปี 2555 คิดเป็น 38% ธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนการทำกำไรขั้นต้น 39% และธุรกิจไฟฟ้า 30%

ส่วนผลการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้านั้น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตและขายไฟฟ้าได้อย่างราบรื่นและบันทึกส่วนแบ่งกำไร 899 ล้านบาท ซึ่งรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 129 ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้าในจีนมีกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท ขณะที่การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสาในลาวมีความคืบหน้าไปแล้ว 30% ซึ่งคืบหน้ากว่าแผนที่ตั้งไว้

ปล.หากมีข่าวคราวคืบหน้าอย่างไร ผมจะนำมาอัปเดตใน page นี้เป็นระยะๆ ครับ

ขอบคุณครับ (นายแว่นธรรมดา)
[/premium]